VIP Tours

Call centar:   018 259 063
Tel/fax :   018 257-825
Tel/fax:    011 243-00-63
Tel/fax :   032 311- 301
Pon - Pet: 09:00-20h,  Sub: 10-14:30hIzdvajamo iz naše aktuelne ponude

   
   
   

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
Cene fakultativnih izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativnih izleta podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Napomena u vezi međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja
VIP TOURS preporučuje putnicima da, pre polaska na putovanje, pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama VIP TOURS-a moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguranja Wiener Stadtische koja pokriva, u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do 30.000 evra. Cena polise je oko 1 evra po danu po osobi.

Napomene u vezi smeštaja:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji i mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web stranici www.viptours.rs
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
•Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5%.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama i na spratnost, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).

Opšte napomene za putovanje u organizaciji „VIP TOURS“

• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
• VIP TOURS zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa, kao i načinu korišćenja pojedinih elemenata programa putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobračaju, štrajkovi, državni ili verski praznici, kvarovi ili radovi na adaptaciji i slično). Kao početak putovanja se računa trenutak polaska iz Beograda (ili iz mesta polaska navedeno u programu putovanja), a kao kraj putovanja povratak u Beograd (ili u mesto polaska navedeno u programu putovanja).
• Predviđen raspored privremenog zaustavljanja u slučaju autobuskog prevoza - zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti i kapaciteta stajališta i uslova na putu. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazak i sl.). Na raspred sedenja u autobusu putnik, bez plaćanja dodatne naknade od 10 eura prilikom prijave za aranžman, ne može uticati i prihvatiće raspored sedenja koji agencija odredi na osnovu datuma prijave putnika, posebnih potreba i napomena pojedinih putnika, ili nasumično.
• Sva vremena u programima putovanja navedena su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se program putovanja realizuje.
• Putnici su odgovorni za svoja lična dokumenta i njihovu validnost. VIP TOURS ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave, putnik nema pravo na refundaciju.
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije, putnik nema pravo na refundaciju.
• Mole se putnici da se brižljivo staraju o novcu, vrednim stvarima i prtljagu; VIP TOURS ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
• Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
• Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je samo iznos akontacije. VIP TOURS zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i u zakonom predviđenim slučajevima, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, pomeri datum započinjanja usluge, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu, spoji grupu sa drugom agencijom ili otkaže putovanje najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili drugim putem, a koje se razlikuju od informacija sadržanih u pisanom programu putovanja, VIP TOURS ne snosi odgovornost.
• POPUSTI za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomoćnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
• VIP TOURS poseduje licencu organizatora putovanja OTP 20/2013 registrovanu u Registru turizma koji se vodi u sklopu Agencije za privredne registre R Srbije 07. marta 2013. godine.
• Prema Zakonu o turizmu VIP TOURS ima sledeće garancije putovanja: Polisa osiguranja za naknadu štete putniku broj: 8002132, i Polisu osiguranja za slučaj insolventnosti Organizatora broj 8002133 osiguravača Takovo Osiguranje ado. Obe polise važe do 07. marta 2014. godine.
• Opšti uslovi putovanja VIP TOURS su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije, kao i Opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA); Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja pre polaska na putovanje. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. VIP TOURS smatra da se putnik (a ukoliko je grupa putnika u pitanju, onda da je potpisnik ugovora upoznao ostale članove grupe) u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem ugovora – potvrde o putovanju i/ili uplatom akontacije.

Naslovna Uncategorised Opšte Napomene za putovanja